Hälsa från A till Ö

Våra tjänster består av sjukvård samt förebyggande hälsovård. Våra läkare och sköterskor arbetar inte enbart med att hjälpa till vid sjukdom, en viktig del i arbetet är att lägga upp planer och strategier för att befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Alla tjänster utförs i nära och kontinuerligt samarbete med den enskilde kunden.

Vår målsättning är att hjälpa företaget och företagsledningen att tillhandahålla verktyg och åtgärdsplaner för att förebygga ohälsa och höja de positiva hälso- och välmåendefaktorerna i företaget.  Samtidigt som vi vill medverka till att höja motivationen och förståelsen för den enskilde medarbetaren att ta större ansvar för sin egen hälsa och livsstil så att dessa mål kan uppnås.

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

Öka företagets effektivitet genom att välja en som strategisk friskvårdspartner. QC Business är ett heltäckande trygghets- abonnemang innehållande hälso- och sjukvårdskoncept för strategiskt hälsoarbete riktat till företag och organisationer.

Våra kunder är företag och organisationer, som ser hälsan som strategiskt instrument. God hälsa främjar välbefinnande och produktivitet och ger därmed minskade ohälsotal. Våra koncept är anpassade för olika befattningar i företag/organisationer; anställda, nyckelbefattningar och chefer.

Från företagets sida är det viktigt att nyckelmedarbetare är på plats, mår bra, har en kort- och långsiktig optimal arbetskapacitet och kan ha fokus på sitt ansvarsområde. Det gäller således att hålla en hög hälso- och prestationsnivå, och om sjukdom inträffar, snabb och rätt sjukvård anlitas och återhämtning/rehabilitering sker så snabbt och effektivt som möjligt.

Varje dag möter vi personer i ledande ställning som drabbats av stressrelaterad och fysisk ohälsa. Quality Care har skräddarsytt ett proaktivt program med utgångspunkt från målgruppens specifika behov – lättillgänglig och kvalificerad vård dygnet runt, året runt.

Din hjälp för ett effektivt och systematisk miljöarbete

Arbetsmiljölagen ställer idag stora krav på arbetsgivaren att i den dagliga verksamheten aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor s.k. systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Quality Care erbjuder en rad tjänster för att arbetsgivaren på ett enkelt sätt ska kunna följa arbetsmiljölagen och dessutom få arbetsmiljöarbetet lönsamt i företaget.

Vi har följande tjänster (Klicka för att expandera)

 • Utbildning av chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utbildning i psykosociala arbetsmiljöinsatser
 • Utbildning om stress och stresshantering
 • Vägledning och hjälp att starta SAM arbete i företaget
 • Framtagande av; arbetsmiljöpolicy, mall för arbetsmiljödokumentation, delegering av arbetsmiljöansvar och uppgifter, checklistor för chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete, mätningar av fysisk arbetsmiljö och arbetsmiljöenkäter

En källa till kunskap och utveckling för ditt företag

Vi erbjuder även utbildningar och seminarier inom ett flertal områden. Genom våra specialister inom Quality Care och Quality of Life.

Vi har följande tjänster (Klicka för att expandera)

 • Metoder och samtalstekniker vid krävande samtal.
 • Sömnproblem och tekniker för att få en bra sömn.
 • Stress, effektivitet och hjärnans kapacitet.
 • Kriser, krishantering och mänskliga reaktioner.
 • Praktik och teori för L-ABC (Lägesbedömning-Andning-Chock)
 • Praktik och teori för HLR (Hjärt- och Lungräddning)
 • Alkohol och Missbruk
 • Ergonomi på arbetsplatsen
 • Organisation och Ledarskap
 • Arbetsledarutbildning, Coachning
 • Hälsorisker på arbetsplatsen
 • Träning och fysisk aktivitet
 • Mat och Hälsa – Stress och mat, Mat när du vill bli rökfri, Säker viktnedgång, Hjärtvänlig mat, Klimatsmart mat, Mat vid övervikt, Mat vid diabetes.

Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

QC Executive är ett skräddarsytt och proaktivt program med utgångspunkt från dina specifika behov – lättillgänglig och kvalificerad vård dygnet runt, året runt oavsett var du befinner dig i världen.Vi kan erbjuda högre kvalitet i ditt friska liv och en ökad trygghet om du blir sjuk.

Som företagsledare ställs det höga krav på t.ex. förmåga, kreativitet och att klara svåra situationer. Långa arbetsdagar, ett högt tempo och lösnings- orienterad fokusering leder ofta till att fokus på den egna hälsan och livsstilen prioriteras bort.

Därför har vi skapat ett specialanpassat skyddsnät  i det fall sjukdom och ohälsa ändå skulle dyka upp. Ett anpassat hälsokoncept riktat till nyckelpersoner i ledande ställning i företag och organisationer. Syftet är att få snabb hjälp med rätt kompetens och med hög servicegrad. Tillsammans identifierar vi risker och hot för den egna kapaciteten och hälsan, därefter lägger vi tillsammans upp delmål, mål  och åtgärdsprogram för att förbättra hälsoläget.

Auroraprofilen

Grunden i företagets hälsoarbete är Auroraprofilen som består av en enkät till samtliga medarbetare som speglar deras hälsotillstånd, arbetsmiljö, trivsel, stress, kost/motionsvanor och livsstil.

Profilen omfattar i dess helhet, medicinskt hälsoläge och riskfaktorer, hälsa och livsstil med konkreta åtgärds- program, stress- och omvärldspåverkan, bedömning av rörelseapparaten (skelett, muskler, leder) med styrka i rörlighet och balans samt syn- och ögon- undersökning inkl. tryckmätning.

Vill du veta mer?

Du kan snabbt nå oss genom följande telefonnummer eller email:

Tel: +46 8 545 671 30
Fax: +46 8 545 671 31
E-post: info@quality-care.se


Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Ditt namn (Obligatoriskt)

Din epost (Obligatorisk)

Ditt telefonnummer (Obligatorisk)

Sjukvårdsförsäkring

Har du idag ingen sjukvårdsförsäkring eller önskar byta kan du som tillägg till Quality Care Executive teckna en sådan. Denna kan även kompletteras med omfattande tjänstereseförsäkring. Vi erbjuder ett unikt hälsokoncept riktat till nyckelpersoner i ledande ställning i företag och organisationer.

Årsabonnemang

Exklusiv tillgång för dig, din familj samt dina affärsgäster, till läkare och sköterska vid Quality Care för medicinsk rådgivning samt fri sjukvård på Quality Care för dig som kund. Även tillgång till personlig sköterska och läkare, som är dina medicinska rådgivare och vägledare.

Hälsokonto

När hälsoplanen är gjord för det kommande året finns möjlighet att avsätta ett hälsokonto till kostnader och avgifter som inte inryms i det ordinarie hälsoabonnemanget. Detta är ett redskap för kunna planera och budgetera satsningen på den personliga hälsan.

QC Executive har även följande tillägg (Klicka för att expandera)

 • Familjeabonnemang
 • Reseförsäkring inkl. internationell sjukvårdsförsäkring
 • Friskvårds/träningskort
 • Personlig tränare

Medicinska tillval

 • Hälsoprofil/konditionstest
 • Hjärtutredning
 • Kärlutredning
 • Genomgång/bedömning av rörelseapparaten
 • Ögon- och synundersökning
 • Stressbedömning/Coachning
 • Riktade medicinska utredningar (skopier/scanning)

Ett hälsokoncept anpassat för dig och dina behov

QC Private är ett skräddarsytt och proaktivt program med utgångspunkt från dina specifika behov – lättillgänglig och kvalificerad vård dygnet runt, året runt oavsett var du befinner dig i världen. Vi har även skapat ett specialanpassat skyddsnät för dig som privatperson som kan erbjuda högre kvalitet i ditt friska liv och en ökad trygghet om du blir sjuk.

Syftet med QC Private är att få snabb hjälp med rätt kompetens och med hög servicegrad. Tillsammans identifierar vi risker och hot för den egna kapaciteten och hälsan, därefter lägger vi tillsammans upp delmål, mål  och åtgärdsprogram för att förbättra hälsoläget.

Hälsa och Livskvalitet under ett tak

Genom vår medicinska nulägesanalys kan vi, utifrån levnadsvanor, ärftlighet och riskfaktorer samt undersökningsresultat från laboratorieprover och andra kompletterande undersökningar få en uppfattning om det aktuella hälsoläget. Det finns tillfällen när frågan om hälsoläge, situation och livsstil aktualiseras. Utan att vara direkt sjuk eller ha besvär finns hos många intresse av att kontrollera hälsoläget och få en möjlighet att diskutera hälsofrågor och livsstil, riskfaktorer etc. Utöver detta finns möjlighet att upptäcka medicinska problem innan symtom uppstått och kunna få information och råd om ändringar av livsstil m.m.

Vi utför även nulägesanalys inom Hälsa- & Livsstil (Quality Life) som består av mätning av längd, vikt etc. samt ett konditionstest få ett utgångsläge gällande levnadsvanor, riskbeteende och kondition/syreupptagningsförmåga. Med detta som underlag läggs gemensamt en plan för ändringar av levnadsvanor, kost och motion med konkreta mål och delmål.

En leverantör, total trygghet

Syftet med undersökningarna är att förbättra dina möjligheter att fatta beslut om att förändra din livsföring och minska risken för utveckling av sjukdom. De tester som du genomgår hos oss syftar även till att tidigt upptäcka risker för utveckling av hjärtkärlsjukdom. Dessa tester är baserade på kända riskfaktorer, men kan inte utesluta andra mindre vanliga eller ovanliga orsaker till hjärtkärlsjukdom.

Efter samtal med din läkare kan vi erbjuda fortsättning efter just dina behov, bl.a. datatomografi, snarkutredning, stresshantering, viktminskning, livsstilsändring på olika sätt mm. Nyhet är också vår inriktning på kvinnohälsa vilket innebär gynekologi, osteoporosmottagning mm.

Vill du veta mer?

Du kan snabbt nå oss genom följande telefonnummer eller email:

Tel: +46 8 545 671 30
Fax: +46 8 545 671 31
E-post: info@quality-care.se


Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Ditt namn (Obligatoriskt)

Din epost (Obligatorisk)

Ditt telefonnummer (Obligatorisk)

Med ett helhetsperspektiv på Hälsa

Quality Life’s Livsstils undersökning ger dig en konkret åtgärdsplan för hur just du ska jobba mot en hälsosammare livsstil. Genom att samla experter med spjutspetskompetens från olika områden inom hälsa och livsstil skapar vi en unik plattform där alla parter kommunicerar och samarbetar – Vi ger dig verktygen som stärker upp din kropp och gör att du får ut mer av din fysiska förmåga.

Vi kan även vara behjälpliga att lägga upp friskvårdspolicy i företaget, titta på friskvårdsaktiviteter, tävlingar, ”kick off” och mycket mer. Med speciell hälso- och friskvårdskoordinator utvecklar vi policy och koncept åt anslutna företag, anordnar kurser/ utbildningar, kick offer m.m. Friskvård/träning är även en del i vår rehabiliteringskedja där personliga tränare tar vid.

Personlig hjälp hela vägen till målet

Resultaten av vår nulägesanalys följs upp med direkt återkoppling och vi ser till att kunden har möjlighet till personlig hjälp hela vägen mot målet. Quality Life’s analys ger dig en konkret åtgärdsplan för hur du och ditt företag kan jobba mot en mer hälsosam livsstil. I dessa tester ingår:

 • Konditionstest
 • Kroppssammansättning
 • Blodtryck och Blodprov
 • Hälsosamtal

Ditt team av experter

Quality Life består av experter med kompetens från olika områden inom hälsa och livsstil. Därmed har vi en unik plattform där alla parter kommunicerar och samarbetar för kundens bästa.

 • Hälsocoach
 • Nutritionist
 • Yogacoach
 • Mindfullness
 • Läkare
 • Psykolog
 • Sjukgymnast
 • Naprapat
 • Osteopat

Utbildningar & Event

Kontinuerlig kompetensutveckling är en självklarhet. Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man skaffa helt ny.Vi erbjuder en utveckling av företagets likväl som individens välmående och prestationsförmåga.

Vi arrangerar utbildningar & event som hjälper ditt företag att tänka kreativt och arbeta gränsöverskridande inom hälsa och livskvalitet.

 • Mindfullness – Att leva i nuet utan oro för framtiden.
 • Stresshantering – Återfå kontroll och balans i din tillvaro
 • Organisation – Öka företagets vinst genom satsning på hälsa
 • Matlagning – Gruppträffar eller individuella kurser med hälsosam matlagning i praktiken.
 • Akutvård – Rädda medarbetares liv med hjärt- och lungräddningskurs
 • Rökning – Rökavvänjning som håller i det långa loppet

Vill du veta mer om våra tjänster, klicka här!

Osteopati

Rygg, muskel- eller ledbesvär drabbar inte bara individer utan även företagen i form av sjukskrivningar och nedsatt effektivitet. Många av oss drabbas någon gång av ont i rygg, muskler eller leder till följd av överbelastning eller skada. Vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt behandla dessa besvär. Den osteopatiska behandlingen utförs med mjuka manuella tekniker som är skonsamma och effektiva och ofta upplevs som mycket behagliga när man har ont.

Funktionell Rörelseanalys

En fullständig kartläggning av din rörelseapparat för att minska risken av framtida slitage och potentiella skador på din kropp. Vi identifierar svaga länkar, asymmetrier, rörelsemässiga begränsningar och hjälper dig att åtgärda dessa på ett enkelt och effektivt sätt.

Kostrådgivning

Idag blir vi överösta av tips och rekommendationer på vad vi ska och inte ska äta och det kan ibland vara svårt att veta vad som egentligen gäller. En kostrådgivning är därför ett viktigt steg mot en hälsosam och hållbar kosthållning. Inte bara vad du ska äta utan när du ska äta det.

PT

Behöver du fokusera på att stärka mage, rygg, öppna höfter eller är det avslappning du är ute efter? Vi fokuserar på det du behöver och berör alltid andning, kroppslås och de fysiska ställningarna, balans, medveten närvaro och avslappning. Skapa egen tid att träna och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Yoga

Genom att utöva yoga ökar du syresättning, koncentration och får ökat fokus. Du stärker muskler, mjukar upp leder och får effektiva verktyg för att slappna av.

Vi hjälper dig tillbaka

Målet med behandling/rehabilitering är att snabbt återskapa en hälsonivå som helst skall vara högre än tidigare och samtidigt se över riskfaktorer och åtgärda dessa så att inte besvär av samma typ återkommer. Vårt rehabiliterings team består av leg sjukgymnast/osteopat, leg. kiropraktor och naprapat.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning, det är med fördel att det finns en policy för hur rehabarbetet ska bedrivas samt det potentiella tillägget av en alkohol- och drogpolicy.

En resurs för företaget

Genom vårt Rehabteam erbjuder vi våra tjänster på plats hos dig och ditt företag. Vi arbetar med ett brett spektrum av tjänster, från arbetsförmågebedömning vid belastningsskador till vid bedömningar av problem med rörelseapparaten.Vårt team är specialister att identifiera, behandla och förebygga eventuell problematik hos den enskilde individen.

Vårt Rehabteam består av:

 • Brigitte Schnuderl, leg. sjukgymnast med basutbildning i psykoterapi
 • Pernilla Lindström, leg.naprapat och spec. akupunktör
 • Leon Spiller, osteopat

Resevaccin

Våra läkare och sköterskor har många års erfarenheter av denna typ av vaccinationer. Kontakta oss gärna i god tid före resan. Vi lägger upp vaccinationsprogram, skriver ut malariarecept, ser över och kompletterar ditt reseapotek samt tillhandahåller aktuell medicinsk och annan information om ditt resmål.

 

Reseapotek

Vi ger rekommendationer och kan hjälpa dig till ett reseapotek  baserat på resmål och resans längd. Vi tillhandahåller även utvalda reseprodukter som impregnerade myggnät, repellationsmedel mot mygg och produkter för vattenrening. Kontakta oss gärna för mer information om detta.

Viktiga länkar för dig som ska resa:

 

 

Vaccinationer för företag

Ett enkelt och bra sätt att förebygga sjukfrånvaro, både för dig som anställd och för dig som arbetsgivare. Vaccination utföres såväl hos oss på Quality Care som ute på företag. Tänk även på ett vaccinationsskydd mot influensa vid utlandsresa. Kontakta oss för offert.

Influensavaccin

Influensan är en allvarlig sjukdom. Det är bakgrunden till att landstingen ger gratis vaccination till äldre, hjärt- och lungsjuka och andra riskgrupper. Det är fler som årligen dör i influensan än i trafiken i Sverige. Är man ung och frisk finns inga direkta medicinska skäl för vaccination, däremot ekonomiska och praktiska.

Att ha influensa innebär hög feber, muskelvärk och symptom från luftvägar som gör att man inte är arbets- för under minst en vecka, ibland längre. Vaccinationen ger inte fullständigt skydd, men om man ändå drabbas av influensan så får man en lindrigare och mer kortvarig infektion.

TBE (Fästingvaccination)

Ett viktigt skydd när man vistas i Stockholms skärgård och i Mälardalen, men även vid resor till flera andra länder inom Europa. Vaccination utförs såväl hos oss på Quality Care som ute på företag.

HPV Vaccination

Vi vaccinerar HPV vaccination för flickor födda 1993-1998. Föräldrars medgivande krävs. Vaccinationen skyddar bäst om den tas innan man blir exponerad för viruset, det vill säga innan man börjar ha sex. Därför koncentreras vaccinationsinsatserna till flickor i åk 6. Men det kan vara värt att vaccinera sig även när man har börjat ha sex särskilt om man endast haft ett fåtal partners. Eftersom vaccinet ger skydd mot 4 typer av HPV kanske du inte stött på alla typer som ingår i vaccinet, då kan vaccinationen skydda i framtiden.

Försäkrings- och Privatsjukvårdsmottagning

Välkommen till Quality Care och vår specialistmottagning. Om du har behov av läkarkonsultation via ditt försäkringsbolag är du alltid välkommen till oss. Vi har ett brett utbud med allt från akut sjukvård till friskvård samt avtal med de flesta försäkringsbolag. Hos oss finner du ett professionellt team med fokus på helhet, kvalité och närvaro.

Specialistläkarmottagning

 • Allmän medicin
 • Intern medicin
 • Hudsjukdomar (dermatologi)
 • Gynekologi
 • Ortopedi
 • Reumatologi
 • Infektion & Tropikmedicin
 • Psykolog

Du finner följande verksamheter inom Quality Care.

 • Företagshälsovård, riktade i första hand till små och medelstora tjänsteföretag
 • Hälsoundersökningar, utifrån basmoduler kan utökade hälsoundersökningsmoduler erhållas som gör att du kan få en individuellt anpassad hälsoundersökning individuellt anpassade
 • Executivekoncept gentemot nyckelpersoner och företagsledare i företag
 • Vaccinationer och Resemedicin
 • Friskintyg

Rehabilitering/Fysioterapi

 • Sjukgymnast
 • Naprapat
 • Osteopat

Friskintyg

Vi utför läkarundersökning och utfärdar friskintyg för en rad ändamål t.ex. för sjukvårds/pensions/livförsäkringar, adoption, körkort, studier i utlandet, anställning, dykcertifikat. Erfordras kompletterande undersökningar, laboratorieprover etc. ordnar vi även detta vid samma besökstillfälle.

Du hittar underlag för dom vanligaste intygen för nedladdning till höger, klicka på en länk för att ladda ned dokumentet.

Copyright all rights reserved Quality Care AB 2014