Våra tjänster

Hälsa från A till Ö

Våra tjänster består av sjukvård samt förebyggande hälsovård. Våra läkare och sköterskor arbetar inte enbart med att hjälpa till vid sjukdom, en viktig del i arbetet är att lägga upp planer och strategier för att befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Alla tjänster utförs i nära och kontinuerligt samarbete med den enskilde kunden.

Aktuellt

RESEINTYG COVID-19

Vi hjälper dig med test och reseintyg inför din utlandsresa. Boka tid i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Quality Care

Vår målsättning

Vår målsättning är att hjälpa företaget och företagsledningen att tillhandahålla verktyg och åtgärdsplaner för att förebygga ohälsa och höja de positiva hälso- och välmåendefaktorerna i företaget.

Samtidigt som vi vill medverka till att höja motivationen och förståelsen för den enskilde medarbetaren att ta större ansvar för sin egen hälsa och livsstil så att dessa mål kan uppnås.

Företagshälsovård

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

Ohälsa kostar alltid, men för det lilla företaget kan ohälsan få stora effekter. Naturligtvis är kostnaden för ohälsa direkt ekonomisk, tex genom intäktsbortfall vid sjukskrivning. Men de indirekta effekterna är ofta allvarligare och större.

Sänkt motivation, minskad lojalitet, ineffektivitet osv kan vara helt avgörande för ett mindre företag.

Du själv som företagare och/eller i företagsledande ställning behöver dessutom må bra och ta ansvar för din hälsa samtidigt som du förmedlar viktiga budskap ut i din organisation.

Företagshälsovård vid Quality Care är ackrediterad av försäkringskassan, vilket innebär att flertalet av tjänsterna är avdragsgilla och ej förmånsbeskattade för den enskilde. Flera av tjänsterna ger möjlighet till statliga bidrag till företaget.

Quality Care är entreprenörens och det lilla företagets hälsopartner

Hos Quality Care blir varje kund känd och bekräftad. Varje kund är en VIP-kund! Vi sammanflätar hälsa med effektivitet och lönsamhet. Våra tjänster skall innebära förutsättningar och möjligheter att bidra till företagets lönsamhet.

Vi är även med dig som ägare och vill vara din hälsopartner och hjälper dig med företagets hälsostrategi, är behjälplig gällande upphandlingar och val av leverantörer inom hälsoområdet.

Vi säljer inte bara tjänster – Vi hjälper till att uppfylla mål

Det börjar med en nulägesanalys gällande företagets hälsoarbete och plan.

Med den som underlag ger vi dig ett förslag på hälsoplan för företaget och medarbetarna för tre år framåt, utifrån behov, önskemål och budget.

Du, dina medarbetare och ditt företag erbjuds en nulägesanalys/hälsoundersökning. Detta är början på ett heltäckande hälso- och sjukvårdskoncept för ditt företag och för dig, som värdesätter:

 • Tillgänglighet
 • Läkarbesök inom 24 timmar vid akuta besvär
 • Kontinuitet – samma läkare
 • Egen namngiven läkare och sköterska
 • Hälsoplan med uppföljning
 • Kvalitet
 • Hög servicenivå
 • Diskretion
 • Tjänster och service som är anpassade för just dig och det lilla företaget

Quality Care erbjuder en företagshälsas alla resurser med experter inom arbetsmedicin och arbetsmiljö men har dessutom ett specialdesignat hälso- och sjukvårdsprogram, som tar med helheten gällande hälsa även för de anställda. Vi hjälper dig och ditt företag när du akut behöver stöttning och hjälp men även att hjälpa dig med långsiktig plan för ditt och företagets hälsoarbete.

Du betalar endast för den årliga uppföljningen och för de tjänster som företaget nyttjar. Har vi en hälsobudget så finns redan de ekonomiska ramarna uppsatta. Vill Du ha mer information om våra priser, kontakta oss så får Du alla information Du behöver.

Hos oss hittar du

 • Specialister inom arbetsmiljö och arbetsmedicin (företagsläkare, företagssköterska, ergonom, belysningsexpert, experter på fysisk arbetsmiljö, psykologer, beteendevetare, experter för krishantering, beroendeproblematik, organisationskunskap och ledarskap)
 • Specialister inom levnadsvanor/livsstilsfrågor (hälsocoacher t.ex. nutritionist, medicinsk personlig tränare och mycket mer)
 • Tillgång till träningsanläggning för tillfällig coachning eller abonnemang via samarbetsavtal
 • Specialistäkarmottagning med avtal med de flesta försäkringsbolag
 • Vaccinationer, resemedicin
 • Friskintyg
 • Hälsoundersökningar

Premiumtjänster

Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

Direkt anpassad för dig som helt enkelt vill lägga en högre budget i ditt hälsoarbete och värdesätter personligt omhändertagande, kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Tjänsten är även anpassad till personer i företagsledande ställning, nyckelpersoner i företag, entreprenörer och entreprenörsföretag

Quality Care – Premium

Quality Care – Premium är ett årligt hälsoabonnemang, skräddarsytt efter dina behov. I abonnemanget ingår även vår mycket omfattande hälsoundersökning Quality Large.

Årlig hälsoundersökning – Quality Large

Följande moment ingår i Quality Large:

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen
 • Drygt 40 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom lab.medicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt.
 • EKG
 • Spirometri – lungfunktionstest
 • Blodtryck, Puls, BMI
 • Vikt via avancerad och medicinskt validerad impedansvåg. Mätning av kroppssammansättning, mängd och fördelning av fett, muskulatur.

Läkarmöte en timme. Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor, kost, motion, träning
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)
 • Hälsoplan – medicinsk plan med ev. kompletterande hälsoundersökningsmoduler, levnadsvanor, stress/balans, arbetsmiljö, kropp (rörelseapparat – rygg/leder/muskler)

Resultat av hälsoundersökningen inkl. förklaringar och hälsoplan erhålls i samband med läkarbesöket.

 Hälsoabonnemang 

Följande moment ingår i Quality Care – Premium :

 • Direktaccess och tillgång till läkare (allmän medicin) och sköterska vardagar kl 08-17 för sjukvårdsrådgivning
 • Tillgänglighet till sköterska och/eller läkare (allmän medicin) via SMS eller telefon 24/7/365. Tjänsten debiteras med 500:- per ärende kvällstid samt helger
 • Besök hos specialistläkare i allmän medicin med läkartid inom 24 timmar, vardagar vid akuta besvär. Läkarbesök kan ske såväl via fysiska besök som via digitala videomöten.
 • Uppföljning av sköterska upp till 4 gånger/år via telefon eller mejl
 • Ett uppföljande läkarbesök per år vid behov för uppföljning av hälsoplan
 • Egen namngiven läkare inom allmän- och/eller intern medicin på Quality Care.
 • Fri tillgång till sjukvård inom Quality Care till specialistläkare i allmän medicin och sköterska, i första hand via befintlig sjukvårdsförsäkring, men även i de fall försäkringen inte bekostar besöket/kontakten. Kostnad för medicinsk service vid sjukvård (röntgen, laboratorieprover etc.) ingår enligt basutbud. Därutöver bekostas dessa via separat tecknat Hälsokonto eller faktureras separat. Finns sjukvårdsförsäkring som täcker dessa kostnader faktureras försäkringsbolaget och kostnaderna belastar inte kunden.
 • Tillgång till specialistläkare inom Quality Care med prioriterade tider. Läkarbesöken debiteras separat enligt prislista
 • Samordning med Försäkringsbolag gällande kontakt med, och remiss till, specialistläkare, medicinsk service/utredningar, fysioterapi etc.

Tilläggstjänster som erbjuds mot separat debitering

Quality Care erbjuder avancerade hälsoundersökningar med olika inriktningar och omfattning. Kunden kan enligt önskemål uppgradera hälsoundersökningen som ingår i abonnemanget till en mer omfattande hälsoundersökning mot en tilläggskostnad eller komplettera med specifika hälsoundersökningsmoduler. Detta görs med fördel i samråd med våra läkare. En medicinsk hälsoplan upprättas därmed där hälsoundersökningarnas omfattning, frekvens blir individuellt anpassade utifrån kundens egen riskprofil, ålder, medicinsk historia, önskemål, funderingar och oro 

Möjliga hälsoundersökningsmoduler

 • Hjärt- och kärlundersökningar innefattande arbets-EKG, ultraljud av hjärta (ekokardiografi) och halskärl samt bukaorta (stora kroppspulsådern), långtids-EKG m.m.
 • Hudläkargenomgång och bedömning av ”hudkostymen” samt vid behov fotografering inkl. digital bildlagring av hudförändring. Information och råd.
 • Kvinnlig hälsoundersökning – kompletterande laboratorieprover och ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar, samtal med och undersökning av gynekolog
 • Manlig hälsoundersökning – kompletterande laboratorieprover och ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar, samtal med och ev. undersökning av urolog/androlog.
 • Ögonhälsoundersökning – tryckmätning, synfält, bedömning av ”gula fläcken”, synskärpa, bedömning av ev. dold skelning. Undersökning och uppföljande samtal med ögonläkarspecialist
 • Koloskopi – Undersökning av tjocktarmen för uteslutande av tumör
 • Magnetkameraundersökning – Magnetröntgen helkropp eller specifika områden av kroppen efter önskemål och behov.
 • Funktionsbedömning och rörelseanalys gällande rygg/leder och muskler hos specialutbildad fysioterapeut eller motsvarande kompetens.

Övriga tilläggstjänster

 • Tillgång till företagsläkare, företagssköterska samt till övriga specialister inom arbetsmiljö, arbetshälsa och krishantering, för rådgivning via videomöten, telefon, mejl eller besök
 • Tillgänglighet till sköterska och/eller läkare via SMS eller telefon 24/7/365. Tillgängligheten ingår i abonnemanget men tjänsteutnyttjandet debiteras med 500:- per ärende
 • Tillgång till expertis inom kost, motion och träning
 • Hälsotjänster för kunden och dess familj t.ex. vaccinationer, resemedicinsk rådgivning, friskintyg
 • Tjänster kan utföras hos kunden (arbetsplats eller bostad) om så önskas t.ex. provtagning, vaccinationer, sköterske- och läkarbesök.

Pris: 14.800kr per år

Möjliga tillval till ovanstående abonnemang

 • Anhörigservice dvs, sjukvårdsrådgivning för anhöriga.

Möjliga tillägg till hälsoundersökningarna

Tillsammans med din läkare utformar du din egen avancerade premiumhälsoundersökning utefter ditt önskemål, behov och budget. Här nedan nämns några möjliga tillval.

 • Realtidsmätning av EKG/hjärtrytm, hemma eller på arbetet
 • Dietistprogram, skräddarsydda kostrådgivningsprogram utifrån hälsoundersökningar mm.
 • Hjärt- och kärlundersökning med arbets-EKG och ultraljudsundersökning av hjärta och kärl.

Vill du veta mer om detta?

Försäkringsmottagning och Specialistläkarmottagning

Försäkrings- och Privatsjukvårdsmottagning

Har du en privat sjukvårdsförsäkring eller betalar vårdkostnaden själv eller via ditt företag? Då är du välkommen till oss. Vi har ett flertal specialistläkare inom allmän och internmedicinska områden. Vi arbetar tillsammans i team inom det medicinska området, psykosocial och arbetsrelaterad hälsa. Vår gemensamma kompetensbredd ger snabb och effektiv vård, utredning och behandling till en låg kostnad.

Genom vår digitala kommunikationsplattform tillhandahåller vi, utöver våra egna specialistläkare, även en medicinsk kompetens och möjlighet till videomöten med läkare inom, i stort sett, ALLA medicinska specialiteter.

Försäkringsbolag vi samarbetar med

Hälsoundersökningar och friskintyg

Läkarundersökningar & friskintyg

Vi på Quality Care erbjuder avancerade hälsoundersökningar till dig som privatperson, dig i företagsledande ställning och dina anställda men även till dig med ett premiumabonnemang. En hälsoundersökning kan fånga upp symtom på psykisk och fysisk ohälsa innan de orsakar allvarlig sjukdom. Vi menar att många sjukdomar helt kan förebyggas med preventiva åtgärder vilket skapar förutsättningar för ett långt och friskt liv.

Utöver våra egna läkare finns ett upparbetat nätverk med en rad specialister såväl lokalt som internationellt. Hos oss kan du även få hjälp med friskintyg, vaccinationer och resemedicin och mycket annat.

Utöver snabba tider till våra läkare finns en rad tjänster för dig t.ex.

 • Hos oss kan du få hjälp med i stort sett allt gällande friskintyg. Tex utlandstjänstgöring/studier utomlands, körkort högre behörighet, adoption, försäkringar.
 • Hälsoundersökningar, du har ett utbud av allmänna och speciellt inriktade hälsoundersökningar i olika omfattning och prisklasser. Dessutom erbjuder vi digitala hälsoundersökningar med eller utan uppföljning av läkare via videosamtal

VÅRA MEST EFTERFRÅGADE HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Här presenterar vi våra undersökningar Quality Basic, Quality Large, Quality Advanced kvinna och man och Quality Executive med magnetröntgen. Undrar du något eller vill diskutera annan hälsoundersökning, varmt välkommen att höra av dig. Telefon: 08-428 426 00.

Quality Life – hälsoprofilbedömning och hälsoplan

Vår hälsoundersökning Quality Life är utvecklad och framtagen för att utifrån en stor bredd och djup gällande undersökningsresultat ge en bra och trygg grund och bild av ditt hälsoläge. Utifrån detta får du åtgärdsförslag och råd samt en plan till ett fortsatt systematiskt individuellt hälsoarbete

Syfte med undersökningen

En sund livsstil minskar risken för många sjukdomar. Samtidigt är livsstil en betydande del i behandlingen av de flesta kroniska sjukdomar. Den här tjänsten riktar sig till den som antingen vill komma igång med sunda vanor och få koll på sin livsstil eller till den som efter tidigare hälsoundersökning uppmanats av sin läkare eller sjuksköterska att förbättra sina vanor.

Exempel på problem som vi hanterar är stress, sömnproblem, smärta, oro, trötthet, riskbruk och övervikt. Genom mätningar och ett metodiskt arbetssätt så lyckas vi med förändringar steg för steg. Vi ger hälsorådgivning och stöttar dig till att förbättra dina vanor. Skulle det visa sig att du har problem som kräver hjälp av andra specialister så ser vi till att du får det. Vi är din hälsokoordinator under hela tiden.

Läs mer...

Det här ingår i Quality Life

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för besöket och hälsoplanen
 • Mätning av längd, vikt, höft-, midjekvot, kroppssammansättning av visceralt fett och muskelmassa
 • Konditionstest
 • Rörelseapparaten,  eventuella besvär
 • Funktionsbedömning där styrka, rörlighet, balans skattas, bedöms och ger underlag för råd och träning. Behandlingar och rehabilitering vid problem
 • Motiverande samtal
 • Upprättande av plan för att behålla och förbättra sunda vanor
 • Återkopplingar och uppföljningar efter överenskommelse

Pris för Quality Life:
3000 kronor

Tjänsten riktar sig till både privatpersoner och företag. När detta utförs genom ett företag så redovisas resultat även på gruppnivå utan avkall på sekretess för den enskilde. Som privatperson finns möjlighet att utnyttja sitt friskvårdsbidrag till den här tjänsten.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Visa mindre...

Quality Basic

Vår hälsoundersökning Quality Basic är utvecklad och framtagen för att via en bredd av laboratorie- och undersökningsresultat kunna ge en bra bild av ditt hälsoläge, ge åtgärdsförslag, och råd. Dessutom är den en bra grund för, och plan till, ett fortsatt systematiskt individuellt hälsoarbete.

Denna hälsoundersökning erbjuder ofta företag till sina anställda, då möjlighet till återkoppling på gruppnivå enkelt kan erhållas. Tack vare speciellt utformad hälsodeklaration samt undersökningsresultaten ger hälsoundersökningen en bra bild på hälsoläget i företaget. Det gäller inte bara medicinsk hälsa utan även gällande levnadsvanor, stress, sömn, fysisk och psykisk arbetsmiljö och stress. Därför utgör hälsoundersökningen en bra grund för företaget som del i det strategiska arbetsmiljöarbetet och verktyg till vad företaget kan göra för att skapa och utveckla en hälsosam arbetsplats och motivera sina anställda till ett hälsosamt liv och därmed minska ohälsa och sjukfrånvaro m.m.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Hälsoundersökningen Quality Basic ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Läkarundersökning tillsammans med provresultaten ger en mycket bra, grundläggande bild av ditt hälsoläge och dina normalvärden, vilka sedan kan följas med kommande regelbundna hälsoundersökningar.

Du får möjlighet vid läkarbesöket att ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Läs mer...

Det här ingår i Quality Basic

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och din individuella hälsoplan
 • Drygt 20 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom laboratoriemedicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt
 • Mätning av BMI, midjemått, blodtryck och puls

Läkarmöte inkl. läkarundersökning. Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor – kost, motion, träning m.m.
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)

Tillägg:

 • EKG
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Audiometri (hörseltest)

Pris för Quality Basic:
4 200 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom eller risk för ohälsa skriver läkaren en remiss till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag.

Hur ofta
Risk för medicinsk ohälsa ökar med åren. Vårt förslag och råd är att göra en Quality Basic . vart femte år upp till 40 år. Mellan 40 och 50 år rekommenderar vi vartannat till vart tredje år. Fundera då även på en uppgradering till Quality Large hälsoundersökning.

Över 50 år rekommenderar vi årliga hälsoundersökningar och då gärna någon av våra mer omfattande hälsoundersökningar. Att vi följer dig regelbundet gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser. Dessutom tar våra hälsoundersökningar upp helheten vad gäller hälsa. Det finns många områden som du får möjlighet att fråga om och få stöd och råd kring.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Visa mindre...

Quality Large

Hälsoundersökningen Quality Large utvecklad och framtagen för att utifrån en stor bredd och djup gällande undersökningsresultat ge en bra och trygg grund och bild av ditt hälsoläge. Utifrån detta får du åtgärdsförslag, och råd samt en plan till en fortsatt systematiskt individuellt hälsoarbete.

Denna hälsoundersökning erbjuder ofta företag till sina anställda och framför allt till ledningsgrupper och chefer. Denna hälsoundersökning ingår även i vårt Premiumabonnemang.

Möjlighet finns till återkoppling på gruppnivå. Tack vare speciellt utformad hälsodeklaration samt undersökningsresultaten ger hälsoundersökningen en bra bild på hälsoläget i företaget/ledningen. Det gäller inte bara medicinsk hälsa utan även gällande levnadsvanor, stress, sömn, fysisk och psykisk arbetsmiljö och stress. Därför utgör hälsoundersökningen en bra grund för företaget som del i det strategiska arbetsmiljöarbetet och verktyg till vad företaget kan göra för att skapa och utveckla en hälsosam arbetsplats, en hälsosam företagsledning och ett hälsosamt företag. Hälsoundersökningen motiverar ledning, chefer och anställda till ett hälsosamt liv och skapar därmed möjligheter till ökad effektivitet och produktion.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Hälsoundersökningen Quality Large ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Läkarundersökning tillsammans med provresultaten och övriga undersökningsresultat ger en mycket bra, grundläggande bild av ditt hälsoläge och dina normalvärden, vilka sedan kan följas med kommande regelbundna hälsoundersökningar.

Du får möjlighet vid läkarbesöket att ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Läs mer...

Det här ingår i Quality Large

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen
 • Drygt 40 laboratorieanalyser. Dessa är sammansatta i samråd med expertis inom lab.medicin för att ge så stor bredd, djup och specificitet som möjligt.
 • EKG
 • Spirometri – lungfunktionstest
 • Kontroll av blod i avföring, testmaterial skickas med hem
 • Mätning av BMI, midjemått, blodtryck och puls
 • Vägning på avancerad och medicinskt validerad analysvåg som utöver vikt även mäter bland annat muskel- och fettmassa, det viktiga s.k. viscerala fettet samt fördelning av fett och muskulatur i kroppen.

Läkarmöte inkl. läkarundersökning. Följande områden diskuteras:

 • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
 • Levnadsvanor
 • Stress och balans
 • Arbetsmiljö/arbetssituation, roll
 • Kropp/Funktion (rörelseapparat)
 • Hälsoplan – medicinsk plan med ev. kompletterande hälsoundersökningsmoduler, levnadsvanor, stress/balans, arbetsmiljö, kropp (rörelseapparat – rygg/leder/muskler)

Pris för Quality Large:
6 500 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom eller risk för ohälsa skriver läkaren en remiss till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag.

Hur ofta
Risk för medicinsk ohälsa ökar med åren. Vårt förslag och råd är att göra en Quality Basic eller Quality Large vart femte år upp till 40 år. Mellan 40 och 50 år rekommenderar vi vartannat till vart tredje år.

Över 50 år rekommenderar vi årliga hälsoundersökningar och då gärna med någon av våra mer omfattande hälsoundersökningar. Att vi följer dig regelbundet gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser. Dessutom tar våra hälsoundersökningar upp helheten vad gäller hälsa. Det finns många områden som du får möjlighet att fråga om och få stöd och råd kring.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Visa mindre...

Quality Advanced

Hälsoundersökningen Quality Advanced är mycket omfattande. Utöver den stora bredd av laboratorieprover som Hälsoundersökning Quality Large erbjuder, är Quality Advanced dessutom speciellt inriktad på att identifiera risker och tidiga signaler på specifika sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2. Dessutom ingår ett antal utvalda prover av vitaminer och mineraler.

Quality Advanced vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gör vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar, framför allt cancer. Du vill även få en så bred och avancerad medicinsk hälsogrund som möjligt. Detta för att utifrån ditt hälsoläge och livssituation kunna få en individuellt anpassad hälsoplan för att i framtiden kunna må så bra som möjligt.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Genom Hälsoundersökningen Quality Advanced ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Stort fokus ligger på hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer, specifika för män respektive för kvinnor. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Läkarundersökning tillsammans med prover ger en mycket bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska och medicinska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. Dessa utgör en grund som referensvärden framöver då ändringar och trender gällande nivåer många gånger är viktigare än en siffra/nivå separat.

Du som väljer Quality Advanced får även två ingående läkarsamtal med tillhörande undersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig som vill ha tid att till din läkare kunna ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och en plan för vad du kan göra för att bibehålla och förbättra din hälsa.

Läs mer...

Det här ingår i Quality Advanced

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen.
 • Inledande läkarsamtal och medicinsk läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 50-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, järnvärden, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver de grundläggande laboratorieproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat blodcancer, cancer i grovtarmen, bukspottkörteln och lever. För kvinnor även cancer i bröst och äggstockar samt för män även cancer i testiklar och prostata.
 • Blodprover som mäter nivåer av flertal mineraler och vitaminer till exempel D-vitamin, B-12 (Kobalamin), Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Vilo-EKG
 • Blodtryck, puls, BMI, midje-, höft- och stussmått.
 • Avföringsprover
 • Vägning på avancerad och medicinskt validerad analysvåg som utöver vikt även mäter bland annat muskel- och fettmassa, det viktiga s.k. viscerala fettet samt fördelning av fett och muskulatur i kroppen.
 • Tumörmakörer specifika för män – Utöver de laboratorieprover och cancermarkörer som ingår i Quality Advanced kontrolleras specifika cancermakörer t.ex. gällande prostata och testiklar samt för män >50 även testosteron.
 • Tumörmakörer specifika för kvinnor -Utöver de laboratorieprover och cancermarkörer som ingår i Quality Advanced kontrolleras specifika cancermakörer t.ex. gällande äggstockar och bröst samt hormonnivåer och kompletterande sköldkörtelanalyser.
 • Uppföljande läkarsamtal då du och läkaren diskuterar provsvaren och övriga undersökningsresultat. Allt detta för att öka förståelsen för vad proverna och undersökningsresultaten visar och utifrån detta diskutera risker och möjligheter att själv påverka din hälsa i framtiden.
 • Du får skriftliga provsvar och förklaringar vad analyserna innebär, med dig hem. Dessutom en individuellt utarbetad hälsoplan med råd och förslag till åtgärder och vidare uppföljningar.

Tillägg:

 • Spirometri (lungfunktionstest)

Pris för ADVANCED:
8 300 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom och till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det i första hand en kontroll av, och i förekommande fall, kompletterande laboratorieanalyser. Detta ingår i hälsoundersökningen. Behöver du remiss till specialist ordnar vi även detta. Här kan du välja att bli remitterad till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Behöver du ändra eller förbättra dina levnadsvanor med bättre kost och/eller motion/träning har du möjlighet att träffa en mycket professionell hälsorådgivare hos oss. Du får då möjlighet att via kompletterande hälso-/livstilsinriktad undersökning, konditionstest/hälsoprofil och/eller funktionsbedömning av din rörelseapparat d.v.s. rygg, leder och muskulatur upprätta en för dig utarbetad plan för kortare eller längre tid, få rådgivning, coachning samt vb även kunna träffa specifika specialister t.ex. nutritionist, medicinsk PT m.m.

Hur ofta
Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Därför rekommenderar vi att du gör en hälsoundersökning årligen. För att höja säkerheten och få en kompletterande bild av din hälsa rekommenderar vi även att du gör ett tillägg med en hjärt- och kärl hälsoundersökning samt Magnetkamerascanning helkropp (Hälsoundersökning Quality Executive) någon gång runt 50-årsåldern. Med utgångspunkt av resultat, din övriga hälsa och riskparametrar samt förstås budget, kan vi tillsammans lägga upp en tidsplan gällande frekvens av dessa undersökningar

Är du under 50 år rekommenderar vi en QUALITY ADVANCED hälsoundersökning cirka vart tredje år vilket med fördel kan varvas med hälsoundersökning QUALITY BASIC och QUALITY LARGE övriga år.

Att göra regelbundna hälsoundersökningar hos oss innebär att vi kontinuerligt följer dig och gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär även att vi snabbare kan fånga upp trender och avvikelser.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Visa mindre...

Quality hjärta och kärl

Hälsoundersökningen Quality Hjärta och Kärl är vår mest avancerade hjärt- och kärlhälsoundersökning. Den är utvecklad och framtagen utifrån senast framtagna undersökningsmetoder för att, utifrån vetenskaplig grund, kunna ge dig ett nuläge gällande tillståndet hos ditt hjärta och kärl utifrån flera aspekter. Utifrån detta även kunna ge just din riskbild samt vad du själv kan göra för att minska risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom framöver. 

Syfte med undersökningen

Hjärt- och kärlsjukdom är den i särklass vanligaste orsaken till medicinsk ohälsa och död i arbetsför ålder. Risken är till största del en kombination av ärftlig belastning och levnadsvanor. Med stigande ålder ökar förstås risken för medicinsk ohälsa. Denna hälsoundersökning är ett instrument för att fånga upp avvikande värden och trender som kan vara tecken på ohälsa, sjukdom och risk och då i synnerhet gällande hjärt- och kärlsjukdom. 

De undersökningar som ingår i hälsoundersökningen avspeglar hjärtats och kärlens status och funktion, graden av förkalkning samt dolda risker avseende blodtryck, belastning på hjärtat och flimmer.

Hälsa är betydligt mer än medicinska blodprover och undersökningar. Därför tar hälsoundersökningen vid Quality Care även upp andra påverkansfaktorer avseende hälsa t.ex. levnadsvanor som kost, matvanor, motion, träning samt psykisk balans, arbetsmiljö och stress. 

Läs mer...

Det här ingår i Quality Hjärta och Kärl

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen
 • Laboratorieanalyser som speglar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa bygger på vetenskaplig grund och är sammansatta i samråd med expertis inom laboratoriemedicin 
 • Vilo-EKG, Blodtryck, puls, BMI
 • Impedansmätning, mäter kroppssammansättning, fördelning mellan fett och muskler samt det s.k. viscerala fettet som har betydelse för hjärt- och kärlrisk
 • Arbetsprov, mätning av syremättnad och blodtryck före, under och efter belastning
 • Långtids-EKG, där EKG mäts kontinuerligt under 3 dygn bl.a. för att fånga upp belastningstecken, attacker av oregelbunden rytm och flimmer.
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Ultraljudsundersökning av kärl i ljumskar, på halsen samt av stora kroppspulsådern
 • “DT kalk” Datortomografi, 3-dimensionell röntgen av hjärtat och dess kranskärl där ev. förkalkningsprocess mäts och riskbedöms utifrån en validerad skala (kalk-score).
 • Uträkning av “Heart score” – Utifrån undersökningsresultat och levnadsvanor m.m. mäts risk för hjärt- och kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke under de närmaste åren. Detta bygger på svenska och europeiska forskningsresultat. 

Pris för Quality Executive MR Helkropp
24 800 kronor

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom eller risk för ohälsa skriver läkaren en remiss till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. Behöver du en remiss till specialist ordnar vi naturligtvis även detta. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag

Behöver du ändra eller förbättra dina levnadsvanor får då möjlighet att via kompletterande hälso-/livstilsinriktad undersökning, konditionstest/hälsoprofil och/eller funktionsbedömning av din rörelseapparat, få rådgivning, coachning samt vb även kunna träffa specifika specialister t.ex. nutritionist, medicinsk PT m.m

Hur ofta

Utifrån resultatet och dina svar får du en individuellt anpassad hälsoplan med åtgärdsförslag, uppföljning etc.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Visa mindre...

Quality Executive med magnetkamera helkropp

Hälsoundersökningen Quality Executive med helkropps MR är vår allra mest omfattande hälsoundersökning.  Den utgörs av en Hälsoundersökning Quality Advanced men med tillägg av en Magnetkameraundersökning (MR) Helkropp.

Magnetkameraundersökningen är ett viktigt komplement till de cancermarkörer som tas i Hälsoundersökning Quality Advanced. Undersökningens syfte är att upptäcka tumörer i organ och vävnader, från hjärna till lungor, lever, njurar, tjocktarm, bukspottkörtel, lymfkörtlar etc och här utgör cancermarkörerna och magnetkameran ett viktigt komplement till varandra. Dessutom fångar magnetkameran upp kärlförkalkningar, kärlmissbildningar i. tex. hjärnan, vissa demensförändringar och neurologiska sjukdomar. Inte minst utgör resultatet också en referens och utgångsläge inför framtiden.

En MR Helkropp kan du förstås även beställa separat. Här är det bra att du rådgör med våra läkare så dina hälsoundersökningar och planen för dessa blir så optimalt som möjligt utifrån såväl dina önskemål som hälsoläge, riskaparmetrar och budget.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. I synnerhet ökar risken att utveckla cancer efter 50 års ålder. Med Hälsoundersökning Quality Executive ökar chansen att upptäcka sjukdom i tid. Stort fokus ligger på cancer, men även hjärt-kärlsjukdomar. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett.

Magnetkamera – ett viktigt komplement till medicinsk hälsoundersökning och för extra noggrann kompletterande medicinsk analys.
Vi använder den senaste MR-tekniken för att hitta tumörer långt innan de ger symptom. MR ger också möjlighet att upptäcka sådant som inte framkommer enbart vid provtagning av tumörmarkörer eller av övriga laboratorieundersökningar. Vid en MR-undersökning kan vi se det mesta som finns i kroppen ner till detaljnivå.

Det mesta talar för att en MR helkropp tillsammans med cancermarkörer med regelbundna mellanrum är det bästa och mest effektiva sättet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium. Vi använder oss av en magnetkamera eftersom den inte bygger på röntgenstrålning och därför inte heller ger de medicinska risker som röntgenstrålning innebär.

Du som väljer hälsoundersökningen Quality Executive får två ingående läkarsamtal med tillhörande läkarundersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig vill kunna ställa frågor om de olika proverna och undersökningarna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Läs mer...

Det här ingår i Quality Executive

 • Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet och hälsoplanen.
 • Inledande läkarsamtal och medicinsk läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 50-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, järnvärden, njurfunktion, lever, bukspottkörtel elektrolytstatus, ämnesomsättning, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver de grundläggande laboratorieproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat blodcancer, cancer i grovtarmen, bukspottkörteln och lever. För kvinnor även cancer i bröst och äggstockar samt för män även cancer i testiklar och prostata.
 • Blodprover som mäter nivåer av flertal mineraler och vitaminer, ex. D-vitamin, B-12 (Kobalamin), Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Vilo-EKG
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Blodtryck, puls, BMI, midje-, höft- och stussmått.
 • Avföringsprover
 • Vägning på avancerad och medicinskt validerad analysvåg som utöver vikt även mäter bland annat muskel- och fettmassa, det viktiga s.k. viscerala fettet samt fördelning av fett och muskulatur i kroppen.
 • Efter magnetkameraundersökningen kallas du till ett uppföljande läkarbesök. Läkaren gör en noggrann genomgång av dina provsvar och undersökningsresultat och vad de kan innebära. Du får skriftliga provsvar med dig hem samt förklaringar på vad proverna betyder. Vi går även igenom MR-undersökningen. Läkaren visar utlåtandet och går igenom vad det betyder. Dessutom får du en individuellt utarbetad hälsoplan med råd och förslag till åtgärder och vidare uppföljningar. Allt detta för att öka förståelsen för vad proverna och undersökningsresultaten visar och utifrån detta diskutera risker och möjligheter att själv påverka din hälsa i framtiden. Du får även en sammanfattning av resultaten från din undersökning.

Quality Executive – Man

Utöver de laboratorieprover och cancermarkörer som ingår i Quality Advanced kontrolleras för män specifika cancermarkörer t.ex. gällande prostata och testiklar samt för män >50 även testosteron.

Quality Executive – Kvinna

Utöver de laboratorieprover och cancermarkörer som ingår i Quality Advanced kontrolleras för kvinnor specifika cancermarkörer t.ex. gällande äggstockar och bröst samt hormonnivåer och kompletterande sköldkörtelanalyser.

Pris för Quality Executive MR Helkropp
34 600 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom och till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det i första hand en kontroll av, och i förekommande fall, kompletterande laboratorieanalyser. Detta ingår i hälsoundersökningen. Behöver du remiss till specialist ordnar vi även detta. Här kan du välja att bli remitterad till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Behöver du ändra eller förbättra dina levnadsvanor med bättre kost och/eller motion/träning har du möjlighet att träffa en mycket professionell hälsorådgivare hos oss. Du får då möjlighet att via kompletterande hälso-/livstilsinriktad undersökning, konditionstest/hälsoprofil och/eller funktionsbedömning av din rörelseapparat d.v.s. rygg, leder och muskulatur upprätta en för dig utarbetad plan för kortare eller längre tid, få rådgivning, coachning samt vb även kunna träffa specifika specialister t.ex. nutritionist, medicinsk PT m.m.

Hur ofta
Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer. Därför rekommenderar vi att varje år gör en Hälsoundersökning QUALITY ADVANCED. Med ett intervall på mellan ett och fem år kan du göra en Hälsoundersökning QUALITY EXECUTIVE med Magnetkamera Helkropp.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Visa mindre...

Vaccinationer och Resemedicin

Känn dig trygg. Var du än är.

EXTRA VIKTIGT MED INFLUENSAVACCIN UNDER PANDEMIN

Under rådande pandemi är det enligt Folkhälsomyndigheten extra viktigt att riskgrupper och personer i deras närhet vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Det är också mycket viktigt att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt utan trängsel för att undvika smitta.

Observera att covid-19 orsakas av ett annat virus än influensa.

Du måste vaccinera dig varje år för att få skydd mot influensa. Det beror på att influensan förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa.

Hos Quality Care kan du tryggt och smidigt vaccinera dig mot säsongsinfluensan. För att undvika trängsel har vi inte drop-in – du måste boka tid. På så sätt håller vi vår mottagning luftig och fri från trängsel. Tänk på att vaccinet är som mest verkningsfullt tre veckor efter vaccinationstillfället och tre månader framåt i tiden. Så det kan var en bra idé att göra detta innan jul.

Pris: 360 kronor per person.
Är du gravid, över 65 år eller del i en riskgrupp så är vaccinationen gratis.

Influensa vaccination företag

Se till att du själv och dina medarbetare tar influensa vaccination.

Varför?

 • Billig sjukförsäkring när alla som bäst behövs på arbetet
 • Positiv signal och erbjudande till de anställda
 • Ju fler som vaccineras desto mindre spridning av influensan

Mejla oss så bokar vi tider. Vi kan komma till din arbetsplats.

Trycket brukar bli större under december, varför det är bra att få detta ordnat just nu.

Utöver influensavaccination och TBE (fästingvaccination) får du hjälp av oss inför utlandsresor att se över och hjälpa dig med vaccinationer men även se över ev. reseapotek och hälso- sjukvårdsprodukter som kan vara bra att ha med. Vi kommer gärna till företaget och vaccinerar t.ex. mot influensa och TBE. Det spar tid och pengar!

TBE vaccination

Det går att vaccinera sig mot TBE från det år man fyller ett år, samt om du är gravid och/eller ammar. Alla, speciellt de som bor i eller i närheten av ett riskområde, rekommenderas att vaccinera sig och vaccinet består av fyra doser som delas upp enligt följande:

• Dos ett
• Dos två tas 1–3 månader efter dos ett
• Dos tre tas 5–12 månader efter dos två
• Dos fyra tas 3 år efter dos tre.

Därefter har man ett fullgott skydd mot TBE och för att säkerställa skyddet bör ett påfyllnadsvaccin tas vart femte år. Om du är över 50 eller har ett nedsatt immunförsvar kan intervallerna bli lite tätare mellan vissa av doserna.

Om du missar en dos behöver du som regel inte börja om vaccinationsschemat, utan du bokar en tid för nästkommande dos, för att sedan hålla schemat som planerat.

De biverkningar som kan uppstå efter vaccinationen är lätt svullnad och rodnad där sprutan togs, vissa kan få lätt huvudvärk, illamående eller bli trötta. Små barn kan även få feber. Besvären går vanligtvis över inom några dagar.

Vad är TBE?

Tick Borne Encephalitis, TBE, är en fästingburen hjärninflammation som sprids till människor via fästingar. Detta är en allvarlig sjukdom som i dagsläget inte kan botas och därför är det viktigt att vaccinera sig.

Fästingar finns på många platser i Sverige och vissa områden klassas som högriskområden, Stockholms län är ett av dessa. Fästingar finns i övriga delar av världen och i närheten av Sverige klassas även Åland, stora delar av Centraleuropa och baltländerna som högriskområden. Smittorisken är som högst mellan april och oktober, därmed inte sagt att det inte finns en risk tidigare eller senare under året. Fästingen är nämligen aktiv så snart temperaturen utomhus överstigen +5 grader och TBE-viruset överförs direkt vid bettet.

Då sjukdomen inte kan botas är det av stor vikt att vaccinera sig i god tid innan den period på året som fästingarna är mest aktiva för att få ett så bra skydd som möjligt. Om det mot förmodan inte skulle kunna göras innan är det bra att påbörja vaccinationsschemat så snart som möjligt, då även den första dosen ger ett visst skydd.

Dödsfall på grund av TBE är ovanligt, dock får ungefär 40% av drabbade vuxna kvarstående besvär i form av trötthet och huvudvärk, som i sin tur kan leda till koncentrations- och minnesstörningar. I sällsynta fall kan nerver skadas och ge upphov till förlamningssymptom, hörselnedsättning och balanssvårigheter.
TBE kan undvikas, vaccinera dig hos oss!

Vaccinationer och Resemedicin

Känn dig trygg. Var du än är.

VILL DU VETA MER?

Du kan snabbt nå oss genom följande telefonnummer eller email:

Tel: +46 8 428 426 00
E-post: info@quality-care.se
Fax: +46 8 428 426 09

Villkor för presentkort

För den som köper ett presentkort

1. Allmänt
Dessa regler och villkor gäller alla presentkort köpta hos oss på Quality Care eller quality-care.se. Genom att köpa våra presentkort godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”). Quality Care förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på quality-care.se. Presentkortet kan endast användas som betalningssätt på Quality Care på Riddargatan 16, Stockholm för hela eller delar av beloppet. Kontakta info@quality-care eller ring 08-428 426 00 för aktuellt saldo.


2. Betalning
Quality Care accepterar enbart konto-/kreditkort som betalningssätt vid köp av Quality Cares presentkort.


3. Leverans
Presentkortet skickas med post till angiven mottagaradress inom 2–3 arbetsdagar. Sturebadet kan inte hållas ansvarig för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Du måste ange en korrekt adress för leveransen av presentkortet. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig Quality Care rätten att avvakta med leveransen av presentkortet. Om presentkortet inte kommer fram med posten kontaktar du oss på info@quality-care eller ring 08-428 426 00


4. Giltighet
Varje enskilt köp av Quality Cares presentkort är begränsat till ett maxvärde om 50.000 kr. Minimivärdet är 500 kr. Presentkorten är giltiga i 24 månader från datumet då det laddades. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas till betalning vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande, ej nyttjade värde, kan inte heller återbetalas. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.


5. Begränsat ansvar
Qualty Care kan inte hållas ansvarig för presentkort som efter aktivering tappas bort, blir stulna eller avaktiverade. Presentkort skall hanteras som kontanter.


6. Kontaktuppgifter
Mail info@quality-care
Telefon 08-428 426 00

 

För den som har fått ett presentkort

 • Boka ditt besök här på hemsidan eller ring oss på 08-428 426 00.
 • Glöm inte att ta med presentkortet vid ditt besök.
 • Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och är giltigt i 24 månader från och med inköpsdagen.
 • Presentkortet kan endas användas som betalningsmedel för behandlingar och tjänster på Quality Care, Riddargatan 16, Stockholm.
 • Quality Care erbjuder ej möjlighet till återbetalning av presentkortet.
 • Presentkortet är en värdehandling och gäller som betalmedel.
 • Borttappat presentkort ersätts ej. Presentkorten är opersonliga.
 • Är du osäker på presentkortets värde, kontakta oss på 08-428 426 00